දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

බිල්ලට රතු කුකුළා අරගන්නේ

යකුන්ට අඬගසන විට හා යකුන් එළවා දමනවිට බලි තොවිල් ශාන්තිකර්ම ආදියේදී රතුකුකුළා නැතිවම බැරිය. මහා සම්මත රජ්ජුරුවන...

පෘතුගීසීන් පැරදවූ කොඩිගහවත්ත කොටිකාවත්ත වුණේ මෙහෙමයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොලොන්නාව මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ ඇති කොටිකාවත්ත නගරය පිළිබඳව ජනතාවට ඇත්තේ ගැටලුවකි. එයට කොටිකා...