කරලියේ කතාබහ

විපක්ෂයේ කළු විරෝධය

අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසුව තරමක නිහැඬියාවක පැවැති දේශපාලන කරළිය ගිය සතියේ ගිනියම් විය. ඒ කාරණා කීපයක් හේතුවෙ

ජීවන වියදම අඩුකරන්න: හවුල්කාර පක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලයි

​දේශපාලන කරළිය ගිනියම් වෙමින් අලුත් අලුත් මාතෘකා කතාබහට ලක්වෙමින් තිබේ. පරිසර විනාශය ජිනීවා මානව හිමිකම් ආදිය ස

නිල නිවාස ආරවුල

ඉකුත් සතිය ද ගෙවී ගියේ කොරෝනාවලිනි. පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාරක සභා විවාදය ගිය සඳුදා ආරම්භ වුවද ඒ පිළිබඳ වැඩි කතා