ජයාරූප

මෛත්‍රී නීති මගට

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවෙන් නගා ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන්