දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

ප්‍රේම කුරුල්ලන්ට අත්තටු දෙන “රෝද තුනේ” අයියලා

ප්‍රේමය නම් ජීවිත දෙකක බැඳීමකි. විවාහය නම් සංකල්පය තුළ සැරිසැරීමට ප්‍රේමය අඩිතාලම වන්නේ ආකර්ශනය හා ගැළපීම තුළින...

එදා හෙළයේ අවුරුදු අසිරිය

පැරණි ලක්දිව ගමක් තවත් ගමකින් වෙන් වුණේ ස්වභාවික පාරිසරික සීමා මායිම්වලිනි. ගංගා, ඇළ දොළ කඳු වනබිම් වැනි ස්වභාවි...