දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

මහ වන මැද රුධිර ගංගාවක්

එදා මේ ප්‍රහාරයෙන් දිවි ගලවා ගත් වර්තමානයේ දී අම්පාර උදයපුර සාම විහාරයේ විහාරාධිපති හඟුරන්කෙත පුඤ්ඤසාර හිමියන්...

තවමත් ගාල්ලේ ඇති පෘතුගීසීන් සිටවූ දෙල්ගස හා කස ගස

“ගාල්ල ලන්දේසි බළකොටුවේ සිය නිල නිවසේ සිටින වරාය පාලකවරයා රූමස්සල කඳුවැටිය දෙසින් ගාල්ල වරායට ඇතුළුවෙමින් සිටි...