පුවත් වැඩිපුර

දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

ඒ සිදුවීම නිසා රොෂාන් එදා ක්‍රිකට් නවත්වන තරමට දුක් වුණා

එදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටි මහා තාප්පය ලෙස හැඳින්වුයේ ඔහුය. ඒ වෙනින් කවරකුවත් නොවේ, අසංක ගුරුසිංහ හෙවත...

රුධිර ගණයට අනුව කොරෝනා වයිසරයේ බලපෑම වෙනස් වෙනවා:

‘කොවිඩ් 19’ හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසය සමඟ ජීවත් වෙනවා හැර අපට වෙන විකල්පයක් නැත. ‘කොවිඩ් 19‘ වයිරසයට එන්නත් නිපදවීම ලහි...

පෘථිවියට සමාන ‍තවත් ලොවක්

අපගේ හිරු එසේත් නැතිනම් සූර්යයා තරුවකි. පෘථිවියේ ජීවය රැඳී පවතින්නේ හිරු නිසාය. අපගේ හිරුට සමාන ආකාරයේ තරුවකින් ...