තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

රජවරුන්ගෙන් ගම්බ්ම් ලැබුණු අම්මඩුවේ කුඩා කතරගම දේවාලය

රත්නපුර-කතරගම පාරේ ගොඩකවෙල නගරයෙන් උතුරු දෙසට හැරී කි. මී. 7 ක් දුර ගමන්කළ විට හමුවන අම්මඩුව දේවාලය රා. ව. 1452 දී ආරම්භ ...

ලග්න හිමියන් අමාරුවේ ද‌ාන බාධක ග්‍රහයා මෙන්න

ඕනෑම ලග්න හිමියකුටම බාධක ග්‍රහයෙක් සිටී. එම ග්‍රහයාගේ බලපෑම මත කෙනකුට වා, පිත්, සෙම් ආදී දොස් නරක් වී රෝගාබාධ ඇතිව...