පුවත් වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

පතලේ සිදු​ෙවන සටකපට වැඩ

දින කිහිපයක් තිස්සේ වැසි ඇදහැළුණේ නැති නිසා දිවා කාලයේ දාහය ඉවසන්න බැරි තරම් ය. පාසල් ගමනට ආයුබෝවන් කී සුමනපාල පත...