පුවත් වැඩිපුර

දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

රජ පුටුවට නගින උත්සවයට පවුම් කෝටි 15ක් වියදම් කළ මහ රැජින

වයස අවුරුදු 27 ක් වූ එලිසබත් ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා මේරි (Elizabeth Alexandra Mary) නොහොත් දෙවැනි එලිසබත් රැජිනගේ රාජාභිෂේකය සිදු වී වසර 67 ...