පුවත් වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

එදා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වී මධ්‍ය විද්‍යාලයකට ඇතුළු වීමි

තවත් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයක් අවසන් විය. එහි ප්‍රතිඵල ළඟදීම එළිදක්වනු ඇත. මෙය දරුවන්ගේ විභාගයට වඩා මාපියන්ගේ විශේෂයෙන...