තක්සලාව

අනේ පොඩි නැන්දා ඒක බොරුවක් කියලා මම මෙච්චර වෙලා හිතා හිටියේ

ඒ මොහොතේ ඇස්වලට පිරුණ උණු කඳුළු දිනේෂිගේ මුළු ආත්මයම දවාලමින් එක දිගටම ඇදහැළෙමින් තිබිණි. ඇය දිගින් දිගටම විලාප

බබ්බු හම්බවෙන්න අම්මා ඉන්න එපායැ : ඔයාගේ අම්මා මැරිලා

මේ නිවසට යන එන අවස්ථාවලදී හමු වී කතාබහ කරනවා හැරෙන්නට දිනේෂිත්, පුන්සරාත් අතර වැඩි ඇසුරක් තිබුණේ නැත. එහෙත් පුන්ස