කරලියේ කතාබහ

සංවර්ධන කටයුතු විවෘත කිරීමේ උත්සව මාලාවකට අගමැති එක්වේ

ගෙවීගිය සතිය පුරා අගමැතිවරයා පසුගිය වසර තුන තුළ ඉදිකළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් විවෘත කර ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ ක

අර්බුද මැද අර්බුද

වසර අවසානයත්, නත්තල් නිවාඩුවත් හේතුවෙන් තරමක නිහැඬියාවක් තිබූ දේශපාලන කරළිය ගිය සතියේ යළිත් උණුසුම් විය. නිවාඩු