පුවත්

කවසාකි රෝගය වැළඳුන ළමයින් වසර ගණනාවක්ම මෙරටින් වාර්තා වුණා

ලොව බොහෝ රටවල ‘කවසාකි’ නමින් කුඩා දරුවන් අතර පැතිරී යන රෝගය ශ්‍රී ලංකාවට ආගන්තුක රෝගයක් නොවන අතර, පසුගිය වසර ගණනා