කරලියේ කතාබහ

දේශපාලන හැප්පිලි

ඉන්දීය සාගරයේ ආර්ථික, වෙළඳ, සමාජයීය හා මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය වීමේ ශ්‍රී ලාංකේය අපේක්ෂාවන් සඳහා පූර