කරලියේ කතාබහ

සංවර්ධන කටයුතු විවෘත කිරීමේ උත්සව මාලාවකට අගමැති එක්වේ

ගෙවීගිය සතිය පුරා අගමැතිවරයා පසුගිය වසර තුන තුළ ඉදිකළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් විවෘත කර ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ ක

අර්බුද මැද අර්බුද

වසර අවසානයත්, නත්තල් නිවාඩුවත් හේතුවෙන් තරමක නිහැඬියාවක් තිබූ දේශපාලන කරළිය ගිය සතියේ යළිත් උණුසුම් විය. නිවාඩු

එජාපය ආණ්ඩුව ඉල්ලයි

වර්ෂ 1917 රුසියානු විප්ලවය ඓතිහාසික දේශපාළන සංසිද්ධිය වුවද ශ්‍රී ලංකාවේ 2018 ඔක්තෝබර් කුමන්ත්‍රණය මාස දෙකකට ආසන්න කා