තක්සලාව

ජනගහණයෙන් පහෙන් එකක් දුප්පත්කමින් පෙළෙන බොස්නියාව

ගරා වැටුණු රටවලට හූනියමක් වී තිබෙන්නේ බල ලෝභී පාලකයින්ය. ඔවුන් අනුගමනය කරන්නේ යහපත් පූර්වාදර්ශ නොවේ. එවැනි පාලකය

​බොරු ප්‍රශ්න නිසා යට යන ​බොරු ප්‍රශ්න නිසා යට යන ජීවන වියදම් ප්‍රශ්නය

කොවුල් නාදය වෙනුවට රටට කණ කොකා හඬවමින් ඉකුත් නව අවුරුදු සමය ගෙවීගියේය. එක් ජන කොටසකට එරෙහිව විවිධාකාර රැලි, විරෝධ