2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

බදාදා, 7 අගෝස්තු 2019 23:56 2     784

ඉන්දියාවේ උද්ධමනය ඉහළට

බදාදා, 7 අගෝස්තු 2019 17:23 0     496

පිලිපීනයේ ඩෙංගු වසංගතයෙන් 622ක් මරුට

බදාදා, 7 අගෝස්තු 2019 15:38 0     917

සිම්බාබ්වේ මිලියන 5ක් හාමතේ

බදාදා, 7 අගෝස්තු 2019 13:47 0     1573

ලොව විශාලතම ගිරා පොසිලය හමුවේ

අඟහරුවාදා, 6 අගෝස්තු 2019 11:55 0     425

මෙතෙක් උණුසුමින් වැඩිම මාසය ජූලියයි

ඉරිදා, 4 අගෝස්තු 2019 16:54 4     2280

ඉරානය තවත් නැවක් අල්ලා ගනී