දේශපාලන

ගමේ මිනිහට එන්න පුළුවන් තැනකට මේ අමාත්‍යංශය යන්න ඕනෑ

තමන් වෙත පවරා ඇත්තේ ඉතා වගකීමක් සහිත අමාත්‍යධුරයක් බවත් එයින් ජනතාවට උපරිම සේවයක් ලබා දීමට ක්‍රියාකරන බවත් වේවැ

අපි යන මාර්ගය හරිද වැරදි ද කියන තීන්දුව මේ ජයග්‍රහණයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයෙන් අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයට හැකි විය.

අලියා හොඳ නෑ කියලා එළියට ගිහින් අලියාගේ වලිගයේ එල්ලෙන්න හදනවා

මහ මැතිවරණයට දින ළං වෙමින් තිබේ. මැතිවරණ පොරපිටිය ගිනියම් ය. මේ ඒ ගිනියම් දේශපාලන පරිසරය සම්බන්ධයෙන් ඉරිදා ලංකාද