පුවත්

හිටපු මැති ඇමැතින් පිරිසකට ධීවර සංස්ථාවෙන් නොමිලේ මාළු පෙට්ටියක්

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ මැති ඇමැතිවරුන් බහුතරයකට මාසයකට වරක් අලු‍ත් මාළු අඩංගු පෙට්ටියක් බැගින් ධීවර සංස්ථාව