පුවත්

එජාප නියෝජ්‍ය නායක රුවන් රට පුරාම පක්ෂ නියෝජිතයන් හමුවෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා මේ සතියේ සිට දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පක්ෂ නියෝ

අපි ප්‍රතිගාමී විපක්ෂයක් නොවෙයි ජාතික ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණයක් සහිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අවශ්‍යයි

වෙනමම ජාතික ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණයක් සමඟ ස්වාධීනත්වය තහවුරු වෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් රටට අවශ්‍ය වී