හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ 
 
කල්පිටිය තිහලිය ප්‍රදේශයේ අද ( 9 ) ඇතිවු උණුසුම් තත්ත්වයක් පාලනය කිරිමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය යෙදවිමට සිදුවු බව ඉහල පොලිස් නිලධාරියකු පැවසිය .
 
තිහලිය ප්‍රදේශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයකුගේ නිවසක රැස්ව සිටි විශාල ජනතාවක් ඉවත් කිරිමට පොලිස් ජංගම මුර සංචාර කණ්ඩායමක් කටයුතු කිරිමේදි පොලිස් නිලධාරින්ට අපේක්ෂකයාගේ ආධාරකරුවකු බධා කිරිමත් සමඟ උණුසුම් තත්වයක් මතුව තිබු බව කියයි. 
 
 
පසුව එම පිරිස අපේක්ෂකයාගේ නිවසෙන් ඉවත් කිරිම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය කටයුතු කර තිබු අතර පසුව ප්‍රදේශයේ තත්ත්වය පාලනය කර තිබු බව ද කියයි.