2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

සිකුරාදා, 12 ජුලි 2019 12:37 0     528

පොලිස් ලොක්කන් 8කට මාරුවීම්

බ්‍රහස්පතින්දා, 7 පෙබරවාරි 2019 15:50 0     28

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලතීෆ්ට අගමැතිගෙන් ප්‍රශංසා

අඟහරුවාදා, 16 ඔක්තෝබර් 2018 16:03 0     79

ඉඩම් ඔප්පු හා ඇටෝනි බලපත්වලටත් ජංගම සේවයක්