(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රමාණය ලක්ෂ 80ක් පමණ වන බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
එම ජනගහණයෙන් 46%ක් සේවා අංශයේ ද 27.1%ක් කෘෂිකාර්මික අංශයේ ද තවත් 26.8%ක් කර්මාන්ත අංශයේ ද සේවකයෝ වෙති.
තවද එම රැකියා නියුක්ත ජනගහණයෙන් 68%ක් ම සතියකට පැය 40කට වඩා වැඩකරන ජනතාව වන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව කළ ශ්‍රමබල සමීක්ෂණයකදී තහවුරු වී ඇත.
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා වියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රමාණය 4.5%ක් බවද එම දත්ත පෙන්වාදෙයි.