රසවිත

දුම්රිය රියැදුරු සිහිනය අතහැර ගායකයකු වූ අමරසිරි පීරිස්

කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනත් පැත්තකට හැරෙන්නේ ඔහුටත් හොරාය. නොසිතූ විරූ මොහොතක එය සිදුවෙනු ඇති. එය සිදුවන්නේ හොඳට හෝ නර