රසවිත

සුරංගනාවියන් සිරිපා පුදට මල් නෙළුෑ රාජකීය මල්වත්ත, කුරුවිට ‘මල්වත්තඕවිට’ද ?

සිරිපා මළුවට පහළින් හැරමිටිපාණට සහ එරත්න පාරේ ඉඳිකටුපාණට වම්පසින් ආරම්භ වන කුඩා උල්පත් කිහිපයේ එකතුව පහළ දී සීත

දරුඵල නැතිද ?

කෙතරම් හොඳින් පොරොන්දම් ගළපා විවාහ වුවද දරුවන් ලැබීම ප්‍රමාද වීම හෝ දරුවන් නොමැති විවාහක යුවළවල් ඇත. අපේ මුතුන්

‘‘ස්පා’’ මුවාවෙන් කෙරෙන කෑලි ක්‍රමයේ ගණිකා ජාවාරම

සමාජයක් පිරීහීමට බලපාන සාධක ගණනාවක් තිබේ. ඉන් ප්‍රධානම සාධකය වන්නේ රාජ්‍ය පාලනයය. පාලක පැලැන්තියේ දැක්ම අනුව නීත