නිම්තෙර

පරිසර හානි වාර්තා කළාට ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවූ මාධ්‍යවේදියෝ

භයානක බව අතින් යුද වාර්තාකරණයට පමණක් දෙවැනි වන අංශය ලෙස පාරිසරික ජනමාධ්‍යවේදය සැලකේ. යුරෝපයේ හා උතුරු ඇමරිකාවේ ව

ක්ලාක් සහ සෝලා රථය

පොසිල ඉන්ධන සොයාගත් මුල් කාලයේ දී ඒ සඳහා වෙනත් විකල්පයක් නොවූවාක් මෙන්ම ඒ සඳහා උවමනාවක් ද නොවීය. 19 වන සියවස අවසානය