(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)

ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට ගුරු සංගම් කිහිපයක් එක්ව  අද (04 ) පැවැත්වු  උද්ඝෝෂණයේ දී    එහි පැවැති කළහකාරී  අවස්ථාවේ ඡායාරූප  

 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත ලින්ක් එකට පිවිසෙන්න

https://tinyurl.com/ybmufmzt