අවුරුදු 100 ගාණක් වෙනස් නොවුණු ABC හෝඩිය ගැන වෙනස් විදිහට හිතන්න 
 
දෑත් සේදීමෙන් ජීවිත ආරක්ෂා වේ. ඉතිහාසයේ ඇතිවුණු වසංගත මෙම පාඩම අපිට කියා දී තිඛෙනවා. ඒත් දෑත් සෝදන්න අපිට ලේසියෙන්ම අමතක වෙනවා. මෙවර ලෝක දෑත් සේදීමේ දිනය සමරමින් දෑත් සේදීම, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කිසිද්‍ර අමතක නොවන පාඩමක් කිරීමට අපි සහතික වෙනවා. 
 
ජීවිතයේ අපි ඉගෙන ගනු ලබන A අකුරෙන් Apple, B අකුරෙන් Ball කියන පාඩම අපට කිසිද්‍ර අමතක නොවේ. ඒ පාඩම අනුව යමින් H අකුරෙන් Hat නොව Handwashing යනුවෙන් අපේ දරුවන්ට කියා දෙමු. අපි ද එය නැවත ඉගෙන ගමු. නිතරම මතක තබා ගමු. 
 
මෙම වෙනස සිදු කිරීමට ලයිෆ්බෝයි අපි ලොව පුරා අධ්‍යාපන ආයතන සහ ළමා පොත් ප්‍රකාශන සමාගම් සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නවා. 
 
ඔබත්, මේ වෙනස සිදු කිරීමට එකතු වෙන්න, ඔබේ Instagram පිටුවේ #HforHW  යනුවෙන් filter එක භාවිත කරන්න, නැතිනම් ඔබේ Facebook හෝ Instagram පිටුවේ #HforHandwashing  සහ #DoTheLifebuoy  ලෙස tag කරන්න.
 
පහත පියවර අනුගමනය කර H for Handwashing movement එකට ඔබත් සහය වන්නග
1. @Iifebuoysoap. Instagram page වෙත පිවිසෙන්නග 
2. #HforHandwashing filter  එක භාවිතා කර video එකක් සාදා #HforHandwashing tag  කරන්න
3. HforHandwashing ඉගැන්වීම සඳහා ඔබේම වීඩියෝවක් සාදා tag කර share කරන්නග