සිවාජිලිංගම් 

 

(නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර) 

ජාතික ප්‍රශ්නයට පැහැදිලි විසඳුමක් අවශ්‍ය බවත්, එය ඉටුකිරීම සඳහා තමන් මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ බව උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් මහතා පවසයි.