ඡන්දයට මුදල් ජනපතිගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලනවා - මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති


දයාසීලි ලියනගේ  

පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති හා මුදල් ඇමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා මහතා කීය.

මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් ලබාදීමේ දී මුදල් ඇමැතිවරයා ලෙසට ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය බවට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කිරීම නිසා මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.  


මීට අමතරව මැතිවරණයට අවශ්‍ය මුදල් මෙතෙක් ලබා දී නැති බව ඡන්දයට මුදල් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ පාර්ශ්වයට දැනුම් දීමක් කරනු ලබන බව ද නීතිඥ පුංචිහේවා මහතා කීය.