(පාලිත ආරියවංශ) 

බදුල්ල ඉඹුල්ගොඩ ගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ විශාල ගින්නක් පැතිර යමින් තිබේ.

අක්කර 20පමණ වන මෙම භුමියෙහි ගින්න පැතිර ඇති අතර මේවනතෙක් ගින්න නිවීමට කිසිවෙකු මැදිහත් වී නොමැත.