ඉඟිනියාගල මත්ස්‍ය  අභිජනන මධ්‍යස්ථානයේ දී අභිජනනය කළ තිලාපියා හා කැට්ලා මාළු පැටවුන් පන් ලක්ෂයක්  ඉඟිනියාගල ජලාශයට දැමු ඇමැති දයා ගමගේ මිරිදිය ධීවරයින් වෙනුවෙන් ධීවර බෝට්ටු ද ප්‍රදානය කළේය. ධීවරයන්ට ස්ථිර නිවාස ඉදිකැර දෙන බවද ඔහු කීවේය.

web13434247_10209905026128673_419341995_n web13457774_10209905026048671_1746478598_n