(මහේෂ් කිර්තිරත්න )

මාතලේ නගර සිමාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවකට පසුගිය දින කිහිපයේදි ජලය නොලැබිමෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්වු බව නගරවාසිහු කියති.

මාතලේ අලුවිහාරේ,මැලදුම්පොත ඇතුලු ප්‍රදේශ ගණනාවකට ප්‍රමාණවත් ජලය නොලැබිමෙන් අවුරුදු දින කිහිපයේදි දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට පත්වු බවත් දින පහක් පමණ ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය නොලැබුණු බව ද නගරවාසිහු කියයි.

මේ පිළිබදව අප ජාතික ජල සම්පදාන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලයෙන් විමසිමේදි කියා සිටියේ මාතලේ නගරයේ ඇතුලු ප්‍රදේශ ගණනාවකවට අඩු පිඩනයටතේ ජලය ලබා ‍දිම සිදුව ඇති බවත් මේ වන විට යථා තත්වයට පත් කර ඇති බවය.