(උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම )


කලවාන ප්‍රාදේශීය වෙළෙඳසැල් යළි විවෘත කරන ලෙස එම වෙළෙඳසැල් හිමියන් වෙත අද (13)  කලවාන කොව්ඩ් මර්ධන කමිටුව දැනුම් දෙන ලදී  .


පසුගිය (10)  වැනිදා සිට කලවාන ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳසැල් ඇතුළු ආයතන යළි දැනුම් දෙන තුරු වසාදැමීමට කලවාන කොව්ඩ් මර්ධන කමිටුව තීරණය කෙරිණි. ඒ අනුව දින තුනක් කලවාන නගරයේ වෙළෙඳසැල් වසා තැබිණි .


අද (13) කලවාන තපස්සරකන්ද ක්‍රීඩාංගණයේ දී කලවාන වෙළෙඳසැල් හිමියන් හා කලවාන කොව්ඩ් මර්ධන කමිටුව විසින් පවත්වනු ලැබූ සාකච්ඡාවකින් පසුව යළි නගරයේ වෙළෙඳසැල් විවෘත කිරීමට තීරණය කළේය. 


විවෘත කරන වෙළෙඳසැල්වල විස්තර කලවාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්‍යාලය වෙත ලබාදිය යුතු බවත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්‍යාලය මගින් පරීක්ෂා කිරීමේදී එය ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් මෙහිදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්‍යාලය විසින් වෙළෙඳසැල් හිමියන් වෙත දැනුවත් දෙන ලදී.

එසේම නිසි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බවත් එම උපදෙස් කඩකරන වෙළෙඳසැල් නඩු පවරා වසා දැමිමට පියවර ගන්නා බවද මෙහිදී කොව්ඩ් මර්ධන කමිටුව විසින් වෙළෙඳසැල් හිමියන්ට ප්‍රකාශ කර සිටියහ.


එසේම නිරෝධානය වන වෙළෙඳසැල් හිමියන්ගේ වෙළෙඳසැල් විවෘත නොවන බවද කලවාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්‍යාලය පැවසීය .