(පාලිත ආරියවංශ)


මහ වැස්ස සමග අද සවස මඩොල්සිම  පිටමාරුවේ පස්කඳු කඩාවැටීම නිසා වාහන ගමනාගමනය නතර විය. මගීබස්රථයක් පස්කඳු අවහිරතා දෙකක් මැද හිරවී තිබේ.

බදුල්ල පස්සර මාර්ගයට පස්කඩාවැටී අවහිර විම නිසා වාහන  ගමනා ගමනය නතරවිය. මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වේලි කැපූ ස්ථාන වලින් පස්කඳු කඩාවැටී තිබේ.

බදුල්ල - මහියංගනය මාර්ග‍යේ තල්දෙන බන්ධනාගාරය අසල දැවැන්ත ගසක් කඩාවැටී මාර්ගයේ එක්  තීරුවක් අවහිර විය.