(යොහාන් භාසුර)

ඉන්ධන ඉල්ලා ජනතාව නාවින්න ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කර ඇති විරෝධය හේතුවෙන් හයිලෙවල් මාර්ගය මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වී තිබේ.

මෙම විරෝධය හේතුවෙන් මහරගම - පිටකොටුව මාර්ග අංක 138 මාර්ගයේ වාහන ධාවනය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වීමෙන් දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබේ.