(ඉන්දිකා රාමනායක)

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ‘www.navy.lk’ නම් නිල ‍වෙබ් අඩවිය ‘‘Best Web 2019‘‘ තරඟාවලියේ රාජ්‍ය අංශයේ ජනප්‍රියම වෙබ් අඩවිය ලෙස සම්මාන හිමිකර ගැනීමට සමත් වූ බව නාවික හමුදාව කියයි.


LK Domain Registry ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම වෙබ් අඩවිය තේරීමේ  ‘Best Web 2019” තරඟාවලියේ පළමු ස්ථානය ලෙස නාවික හමුදා වෙබ් ‍අඩවිය සම්මාන ලබා ඇත.

රාජ්‍ය අංශයේ හොඳම වෙබ් අඩවි අතරින් කුසලතා සම්මානයක් ද එහිදී නාවික හමුදාවට හිමිවී ඇත.

2018 වසරේදීද  රාජ්‍ය අංශයේ ජනප්‍රියම වෙබ් අඩවිය ලෙස මෙන්ම රාජ්‍ය අංශයේ හොඳම වෙබ් අඩවි අතරින් තෙවන ස්ථානය ලෙස ද නාවික හමුදා නිල වෙබ් අඩවිය  සම්මාන හිමිකර ගැනීමට සමත් වු බවද නාවික හමුදාව වැඩිදුරටත් පැවසීය.