(මුදිතා දයානන්ද  ඡායාරූප ළහිරු හර්ෂණ )

වෘත්තීය ඉල්ලීම් 11ක් මුල් කරගනිමින් කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයෝ අද (23) මුදල් අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වුහ.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප ඉහත දැක්වෙයි .

සබැඳි වෘත්තිය ඉල්ලීම් ඉල්ලා කම්කරු අරගල මධ්‍යස්ථාන සාමාජිකයෝ පාරට බසිති