(අංජුල මහික වීරරත්න)

පින්නවල අලි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ "සුරංගි" ඇතින්නට උපන් නිවුන් පැටවුන් දෙදෙනා බලන්නට වන ජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා එහි ගියේය.

"සුරංගි"ගේ පැටවුන් දෙදෙනා “සජ්ජන” සහ “දිසා”  ලෙස නම් තබා තිබේ.

අලුතින් පැටවකු උපන් විට ඌ අලි පැටවකු ද ඇත් පැටවකු දැයි කුඩා අවදියේම නිශ්චය කළ හැකි බව වනජීවී නිලධාරියෙක් එහිදී අමාත්‍යවරයාට පැවසීය.

අලියෙක් නම් කුඩා කාලයේ ම මව් ඇතින්නගේ පියවුර හිසෙන් තෙරපමින් කිරි උරන බවත් ඇත් පැටවකු නම් කිසි විටෙක මව් ඇතින්නගේ පියයුරු තෙරපමින් කිරි උරන්නේ නැති බවත් වනජීවී නිලධරයා පැහැදිලි කළේය. තමන්ගේ මුඛයේ ඇති දළ මව් ඇතින්නට ඇනේවි ⁣යැයි බිය නිසා එසේ කරන බවද වන ජීවී නිලධරයා පැවසීය.

"සුරංගි" ගේ පැටවුන් දෙදෙනා ඇත් පැටවුන් හෝ අලි පැටවුන් යැයි නිවැරදිව කීමට තවම පොඩි වැඩි යැයිද වන ජීවී නිලධරයා අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සමඟ පැවසීය.

කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පින්නවල අලි සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානයේ අඩුපාඩු පිළිබඳව  සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව "සුරංගි" සහ පැටවුන් බලන්නට එහි ගියේය.