උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ කැණීම් සිදු කිරීමට තව ඇත්තේ කිලෝමීටර් පහක් වුවද එහි කැණීම් දිනකට මීටර් 05 ට සීමා කර ඇති බව වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.
 
වේගයෙන් කැණීම් සිදු කිරීමට වඩා භූමියේ ඇති වී තිබෙන පැලීම් හා ජලය කාන්දුවන තත්ත්වයන් වැලැක්වීම ඉංජිනේරුවන්ගේ අරමුණ වී ඇති බවත් එහෙයින් එසේ සිදුකරන බවද අමාත්‍යවරයා කීවේය.

 උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතුවලින් සියයට 86 ක් අවසන් වී ඇති අතර සමස්ථ ව්‍යාපෘතිය 2018 වසර අවසන් වීමට පෙර නිමා කිරීම ව්‍යාපෘතිය භාර ඉංජිනේරුවන්ගේ අරමුණ වී ඇතැයිද රංගෙ බණ්ඩාර අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.