(රංජන් කස්තුරි)

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ - 2018 විභාගයේ ප්‍රතිඵල සහතික පත්‍ර අප්‍රේල් මස 1 වැනි දා සිට එක්දින සේවාව මගින් නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

විදේශ රටවල භාවිතයට සහ දේශීය භාවිතය සඳහා එක්දින සේවාව යටතේ එම සහතික පත්‍ර ලබාගත හැකි බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.