රංජන් කස්තුරි
 
දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන අරක්කු බෝතලයක මිල රුපියල් 30ත් හා 40ත් අතර මිලකින් ඉහළ දැමීමට නිෂ්පාදන සමාගම් කටයුතු කර තිබේ.

 
දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරෙන අරක්කුවලට ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දක් පැනවීමට මීට මාසයකට පෙර ආණ්ඩුව කටයුතු කර තිබූ අතර එම නිසා අරක්කු මිල ඉහළ නැංවීමට සිදුවූ බවද නිෂ්පාදන සමාගම් සඳහන් කරයි.