පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දුරකතන ඇමතුමක් ලබාදී ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත්වීම පිළිබඳව සිය සතුට පළකර ඇත.‍

පාකිස්තානයේ සංචාරය කරන ලෙස පාකිස්තාන අගමැතිවරයා නව ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට ආරාධනාවක්ද කර තිබේ.