(සමන් පාලිත නානයක්කාර)

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හල්දුම්මුල්ල  ප්‍රාදේශිය  ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා නාය යාමේ අවදානම් බවට රතු නිවේදන නිකුත්  කළ බව බදුල්ල  අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ  සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඊ.එම්.එල්. උදය කුමාර මහතා පැවසීය.

මේ නිසා නාය යෑමේ අවදානම් කළාපවල සිටින වැසියන්ට  ඉතාමත් විසිල්ලෙන් සිටින ලෙසද දැනුම් දී ඇතැයි අපදාකලමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කරයි.