(යොහාන් භාසුර)

ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමට මැයි මස සහ වේලාවෙන් වෙන්කරගත් පුද්ගලයන්ගේ හැදුනුම්පත් සකස්කර තැපෑලට යොමු කළේ යැයි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පවසයි.

මැයි මස 31 වැනිදා දක්වා දින සහ වේලාවන් වෙන්කරගත් පුද්ගලයන්ගේ හැදුනුම්පත් පසුගිය සෙනසුරාදා තැපෑලට බාරදුන් බවත් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලස්ථානයේ නිලධාරීන්ගේ කැපවීම හේතුවෙන් ජනතාව බලාපොරොත්තු නොවූ සේවයක් ඉටුකිරීමේ අවස්ථාව ලැබුණු බවත් කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා කියයි.