(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

රජයේ නිල නිවාස හිමි වී ඇති ඇමැතිවරුන් හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් දසදෙනකුට ඔවුන් මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස සිටි කාලයේදී ලබාගෙන තිබූ මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවලින් ඉවත්වන ලෙසට පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීන් දැනුම් දී ඇතත් ඔවුන් ඒ නිවාසවලින් ඉවත්වීම මඟහැර ඒවා තවදුරටත් භාවිත කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් පැවැසේ. 
රජයේ නීතිය අනුව ඇමැතිවරයකුට, මන්ත්‍රීවරයකුට හෝ රජයේ ප්‍රධානියකුට හිමි වන්නේ එක නිල නිවාසයක් පමණක් වන අතර ඇමැතිවරුන් හැටියට නිල නිවාස ලබාගත් මෙම පිරිසට මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස සිටි කාලයේදී ලබාගෙන තිබූ මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවලින් ඉවත්වන ලෙසට දැනුම් දී ඇත්තේ එම නීතිය යටතේ යැයි කියති.
 ඇමැතිවරුන් හැටියට රජයේ නිල නිවාස ලබාගෙන මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවලින් ද ඉවත් නොවී සිටින පිරිසේ ප්‍රබල කැබිනට් ඇමැතිවරුන් කිහිපදෙනකු ද සිටිතැයි දැනගන්නට ඇත.
මේ පිරිසට මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස ලැබී ඇත්තේ ඔවුන් මන්ත්‍රීවරුන් හැටියට සිටි කාලයේදීය.
 මේ ඇමැතිවරුන් හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්, ඇමැතිවරුන් ලෙස ලබාගත් නිල නිවාස පාවිච්චි කරන අතරේ මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස ඔවුන්ගේ ඥ‌ාතීන්ට, ලේකම්වරුන්ට හා ඇමැති ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්ට ලබා දී ඒ පිරිස් මේ දිනවල එම නිල නිවාසවල පදිංචිව සිටින බව ද වාර්තා වෙයි.
 මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසවලින් ඉවත්වන්නැයි දැනුම් දුන්නත් ඇතැම් ඇමැතිවරුන් ඒ දැනුම්දීම් ගණනකට නොගන්නා බව දැනගන්නට ඇත.
මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තවත් අටදෙනකු මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස සංකීර්ණයෙන් නිල නිවාස ඉල්ලා අයදුම්පත් යොමු කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීහු පවසති.