(රංජන් කස්තුරි)
 
දරුවන්ට මව් කිරි දීම අතින් ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්වී තිබේ.
 
ලෝකයේ මව්කිරි දීමේ ප්‍රවණතා ඇගයීමේ වැඩසටහන මගින් කළ සමීක්ෂණයකින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ස්ථානයට පත්ව තිබෙන අතර ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ‘හරිත වර්ණ කේතය’ පිරිනමා තිබේ.
 
ලෝක මව්කිරි දීමේ ප්‍රවණතා ඇඟයීමේ වැඩසටහන යනු ලෝකය පුරා රටවල් 120ක් නියෝජනය කරන වැඩසටහනකි. එමගින් නිර්ණායක 10ක් පාදක කර ගනිමින් රටවල් ශ්‍රේණිගත කෙරේ.
 
මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 100න් 91ක් හිමි වී තිබේ. අනෙක් රටවලට හිමි වී ඇත්තේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකි.
 
මව්කිරි නිසි පරිදි ලබාදීමෙන් ළමා සහ මාතෘ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණය මෙන්ම බෝනොවන රෝගද වළක්වා ගත හැකි බවද වෛද්‍ය මතය වේ.