(රංජන් කස්තුරි)

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ නව කුලපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය ජී.එච්. පීරිස් මහතා පත් කර තිබේ.

ජනාධිපති ගේඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙම පත්කිරීම සිදු කර තිබේ

ජී.එච්. පීරිස් මහතා 1960 වසරේදී පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රථම පන්තියේ සමාර්ථයක් ලබගත් අතර ඔහු 1965 වසරේදී ක්‍රේම්බ්‍ජ් විශ්ව විද්‍යාලයෙත්  ආර්ථික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය හිමි කරගත්තේය.