(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

පාර්ලිමේන්තුව වහාම  කැඳවන ලෙස කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක්  කර ඇත

රටේ පවතින තත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර  අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා  පාර්ලිමේන්තුව මේමොහොතේදී වහාම කැඳවීම වැදගත් බව කතානායක වරයා ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.