(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න)


පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී තව ස්වල්ප වේලාවකින් ආරම්භ වීමට නියමිතය.

මේ රැස්වීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආරක්ෂක විධිවිධාන දැඩි කර ඇත'