(ඩයනා උදයංගනී)

දුම්රිය මගීන්ගේ පහසුව සඳහා 1971 කෙටි දුරකතන අංකය හඳුන්වා දී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය මගීන්ට හදිසි අවස්ථාවකදී පැමිණිලි කිරීම සහ දුම්රිය සම්බන්ධ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ද මෙම දුරකතන අංකය භාවිතා කළ හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.