(ඉන්දිකා රාමනායක)

ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයත් ජල මාපක 98ක් ළඟ තබා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා මෙම 19 වැනි දින දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන ලෙසට අවිස්සාවේල්ල මහේස්ත්රාත් වරයා නියෝග කළේය.

ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සොරා ගෙන තිබූ ජල මාපක තොගය ළඟ තබා ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දැරණියගල පොලිසිය විසින් සභාපතිවරයාට අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබිණි.