(ආරියදාස කොඩිතුවක්කු)

ඉතා දීර්ඝ කාලයක් වාර්සිකව ජාතික ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ උත්සවය සිදුකරන තංගල්ල නගරයේ මහවෙල පාරේ පිහිටි ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පිළිරුව මීට ටික වේලාවකට පෙර පෙරලා කඩා බිද දමා ඇත.

මෙතෙක් කල් ජාතික ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ උත්සවය පැවැත්වූව් මෙම පිළිරුව අභියසදීය.