(සුමිත් පොතුපිටිය)

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකා තානාපතිනි ජුලී  චන්ග් මහත්මිය  වාද්දුව කෝට්ටේ ශ්‍ර්‍රි කල්‍යානි සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ අනුනායක කොටපිටියේ රාහුල අනුනාහිමියන් බැහැ දැක්කාය.

සංවර්ධනය උදෙසා ආගමික නායකයන් ක්‍රියාකරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තානාපතිනිය  සාකච්ඡා කළ බව අනුනාහිමියෝ පැවැසූහ .

බුද්ධ ප්‍රතිමාව සහ ඉංග්‍රීසි බසින් ලියන ලද  ධර්ම  ග්‍රන්ථයක් ද අනුනාහිමියන්  තානාපතිනිය වෙත පිළිගැන්වීය.