(යොහාන් භාසුර , ඉන්දිකා රාමනායක)

ගාලු මෝදර පිටිය අවට ඇති වී තිබෙන නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා යුද හමුදාව කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වෙයි. 

(ඡායාරූප: යොහාන් භාසුර)