අනිෂා ගමගේ සහ චන්ද්‍රසේන ගමගේ


හුංගම නගරය හරහා අද (13) අළුයම හමාගිය තද සුළඟකින් නගරයේ වෙළඳසැල් හා නිවාස විශාල ප්‍රමාණයකට හානි සිදුවී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

ඡායාරූප - අනිෂා ගමගේ

ඡායාරූප - සනත් ගමගේ